เข้าใจสถานการณ์ด้วย Systems Thinking

15997883-Abstract-word-cloud-for-Systems-thinking-with-related-tags-and-terms-Stock-Photo

เมื่อเอ่ยถึง Learning Organization หลายคนจะนึกถึงหนังสือที่ชื่อว่า “The Fifth Discipline” ของ Peter M. Senge ซึ่งพูดถึงวินัยทั้ง 5 ประการ ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่

  1. Personal Mastery
  2. Mental Models
  3. Shared Vision
  4. Team Learning
  5. Systems Thinking

แต่เหตุใด Peter M. Senge จึงตั้งชื่อว่า The Fifth Discipline เพราะ Senge เชื่อว่า “Systems Thinking” คือ วินัยที่เป็นเสาหลักสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (The Cornerstone of the Learning Organization)

Systems Thinking คือ ทักษะการคิดที่มุ่งเน้นในการมองภาพรวม มองให้เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ แทนที่จะมองแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มองให้เห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะมองเฉพาะจุด

ภาษาที่ใช้ในการอธิบายใน Systems Thinking ได้แก่

1.Reinforcing Loop

Salesds01

2.Balancing Loop

Balancing-Cruise-Control-Loop

Reinforcing Loop และ Balancing Loop นับเป็นภาษาพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจ และศึกษาให้อย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปใช้อธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็จะช่วยทำให้เรามีทักษะความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Systems Thinking” และ “วิทยากร Analytical Thinking”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s