ตั้งเป้าหมายให้สุดโต่งด้วยมุมมอง Think from Right Hand Side

ThinkfromRHS

รูปที่ 1 การตั้งเป้าหมายด้วยมุมมอง Think from Right Hand Side

การตั้งเป้าหมาย คือ หนึ่งในกระบวนการของการวางแผน หรือในกระบวนการแก้ไขปัญหา (ดังแสดงในรูปที่ 2) ที่เราต้องรู้ให้แน่ชัดเสียก่อนว่าเป้าหมายที่เราต้องการอยู่ที่ระดับใด ?

ภาพแสดงการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

รูปที่ 2 วงจรการแก้ปัญหาแบบ Systems Problem Solving

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วที่เรานิยมตั้งเป้าหมายกันนั้นจะใช้มุมมอง Think from Left Hand Side คือ มองว่าสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร ค่า Actual ที่ทำได้มีค่าเท่าไหร่ ? แล้วจะกำหนดเป้าหมายในอนาคตว่าควรทำได้เท่าไหร่ ? โดยพิจารณาจาก

  1. Past Performance ผลงานย้อนหลัง 3-5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเป็นอย่างไร
  2. Benchmarking เปรียบเทียบผลงานกับคู่แข่งขันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

แต่หากเราจะลองตั้งเป้าหมายให้สุดโต่ง ต้องพลิกมุมมองจาก Think from Left Hand Side เป็น Think from Right Hand Side

โดยในการคิดจากมุมมอง Think from Right Hand Side มีขั้นตอนการคิด ดังนี้

  1. เริ่มมองจากมุมมองด้านขวา คิดแบบสุดโต่งว่า Perfect Target ที่เป็นไปได้ คือ อะไร เช่น Market Share 100%, Yield 100%
  2. จากนั้นให้มาพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อจำกัด (Constraints) ที่ทำให้ไม่สามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่เป็น Perfect Target ได้ มีผลกระทบประมาณเท่าไหร่ เช่น มีผลกระทบต่อค่า Yield 5%
  3. จากนั้นให้มาคำนวนหาค่า Ideal Target ซึ่งเท่ากับ Perfect Target หักออกด้วย Constraints

Ideal Target = Perfect Target – Constraints

ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของ %Yield ค่า Ideal Target = 100% – 5% = 95%

พอจะเห็นภาพกันนะครับสำหรับแนวคิดตั้งเป้าหมายให้สุดโต่งด้วยมุมมอง Think from Right Hand Side

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Systems Thinking” “วิทยากร Analytical Thinking”

และ “วิทยากร Problem Solving”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s