Scenario Analysis ฉายภาพให้เห็นก่อนตัดสินใจ

piece-of-the-puzzle

การวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฉายภาพที่เป็นไปได้ต่าง ๆ ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้ คือ Scenario Analysis

ขั้นตอนในการทำ Scenario Analysis จะเริ่มต้นจาก

  1. การรวบรวมข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
  2. พิจารณาถึงความแน่นอน ความไม่แน่นอน และแนวโน้ม ของแต่ละปัจจัย
  3. สร้างแบบจำลองสถานการณ์ ในกรณีต่าง ๆ ที่เป็นไปได้
  4. ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจที่จะเกิดขึ้นของแต่ละสถานการณ์
  5. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของแต่ละสถานการณ์

ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจ วางแผนดำเนินการ และเตรียมแผนป้องกันความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Systems Thinking” และ “วิทยากร Analytical Thinking”

“วิทยากร Problem Solving”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s