“Kaizen” การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

kaizen-meaning

Kaizen ปรัชญาการทำงานที่เป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานวิถีโตยาต้า (Toyota Way) โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนคิด และลงมือทำตามกระบวนการ P-(Think)-D-(Think)-C-(Think)-A-(Think) โดยแทรกกระบวนการคิดไว้ในทุก ๆ ขั้นตอนเสมอ

ทัศนคติที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า คือ เรื่องสำคัญ ดังนั้น “การเกิดความพลาดนั้น ย่อมดีเสียกว่าไม่ทำอะไรเลย”

มีคนจำนวนมากที่เข้าใจผิดว่า Kaizen นั้นหมายถึงเฉพาะ “การทำให้ดีขึ้น” เท่านั้น แต่ต้องย้ำกันว่า สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดของ Kaizen นั้น คือ “การเปลี่ยนแปลง”

กระบวนการ Kaizen เริ่มจากการมีข้อเสนอที่ว่า “วิธีนี้น่าจะดีกว่าหรืเปล่านะ ?” เมื่อนำไปปฏิบัติก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปัจจุบัน หลายครั้งที่ผลออกมาไม่ดีขึ้น และอาจแย่กว่าเดิม

เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ควรตำหนิกันว่า “เห็นไหม เคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ work” และก็ไม่ควรกลับไปทำแบบเดิม ๆ แต่ควรไปทำ Kaizen ในความผิดพลาดของการ Kaizen ก่อนหน้านี้ จึงจะเรียกว่า “การทำ Kaizen ที่แท้จริง”

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร LEAN” และ “ที่ปรึกษา LEAN”

“วิทยากร Process Improvement” และ “ที่ปรึกษา Process Improvement”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s