ว่าด้วยเรื่อง KPIs (ตอนที่ 1)

1a42923

ความสำเร็จ…ส่วนหนึ่งย่อมมาจาก “การวัด” ที่ถูกต้อง

Jame Harrington ได้กล่าวไว้ว่า

how-to-put-students-at-the-center-of-service-webinar-9-638

KPIs (ดัชนีชี้วัดสำเร็จ) คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน ในด้านต่าง ๆ ขององค์กรซึ่งสามารถแสดงในรูปของตัวเลข อัตราส่วน ร้อยละ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานขององค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

หลักการในการกำหนด KPIs

  1. หลักเหตุ และผล (Leading KPIs and Lagging KPIs)
  2. หลักกระบวนการทำงาน (Input-Process-Output-Outcome)

KPIs จะมีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ

  1. KPIs ที่ถูกกำหนดด้วยภารกิจด้านกลยุทธ์
  2. KPIs ที่ถูกกำหนดด้วยภารกิจงานประจำ

เดี๋ยวมาต่อกันในตอนที่ 2 “ขั้นตอนการกำหนด KPIs”

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Strategic Thinking”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s