บทบาท HR ต่อการพัฒนากลยุทธ์ CSR

046c3d7c2d4e4ec4069ab5799b17ef7a

HR นับว่าเป็นฝ่ายที่มีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร

กลยุทธ์ด้าน CSR นับเป็นกลยุทธ์อีกด้านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน

HR ถือเป็นกลไกที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายองค์กรไปสู่พนักงานในมิติด้านต่าง ๆ

 • Employee rights
 • Employee reward
 • Employee wellbeing
 • Employee recruitment
 • Employee development
 • Employee communications
 • Employee involvement

ซึ่งจะทำให้เกิด Engagement ร่วมกัน

ในมุมมองที่พิจารณาว่าพนักงานก็ถือเป็น Stakeholder หนึ่งในการทำกลยุทธ์ CSR นั้น HR จะมีส่วนอย่างมากในการผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อดูแลพนักงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • ด้านการศึกษา และการพัฒนาบุคลากร
 • ด้านสุขภาพร่างกาย
 • ด้านชีวิตการงาน และครอบครัว
 • ด้านความมั่นคงทางการเงิน

 

07/01/2560

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร CSR” และ “ที่ปรึกษา CSR”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s