“Turtle Diagram”คือ อะไร ?

turtle-diagram

Turtle Diagram เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ในการออกแบบกระบวนการ และทวนสอบกระบวนการ โดยพิจารณาว่าหากมี Input ที่ได้รับเข้ามา จะทำให้เกิด Output ส่งมอบออกมานั้น กระบวนการควรจะต้องประกอบไปด้วย

  1. Resources อะไรบ้างที่ต้องนำเข้ามา
  2. Man ใครบ้างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง
  3. Methods แล้วจะต้องทำอย่างไร

ท้ายที่สุดก็ต้องมาวัดว่าผลที่ได้เป็นอย่างไร ? ใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด ?

17/01/2560

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Process Improvement” และ “ที่ปรึกษา Process Improvement”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s