“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

BoonlertResize

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

E-mail: boonlert.alert@gmail.com

Mobile: 086-7771833

อาชีพปัจจุบัน :

วิทยากร และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. หมวดทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 2. หมวดทักษะการปรับปรุงกระบวนการ
 3. หมวดทักษะการคิด
 4. หมวดความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่เคยใช้บริการฝึกอบรม :

 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
 • บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด
 • บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
 • มูลนิธิโครงการหลวง
 • โครงการปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ฯลฯ

การศึกษา :

ปริญญาโท – คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิคส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มัธยมศึกษา – โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ประสบการณ์การทำงาน :

2557-ปัจจุบัน วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant

2555-2559 คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ชื่อคอลัมน์ “Life is Learning” โดยใช้นามปากกา “นายเรียนรู้”

2555-2557 ที่ปรึกษาโครงการด้าน CSR ให้กับเครือเบทาโกร โดยเข้าไปร่วมทำงานกับ สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน / มูลนิธิโครงการหลวง

2549-2555 ที่ปรึกษาด้าน TQM และ Productivity Improvement ให้กับเครือเบทาโกร

2548-2549 วิศวกรอาวุโสด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ที่บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเครือซิเมนต์ไทย

2546-2548 Learning Facilitator ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของพนักงาน โดยใช้ทฤษฎี Constructionism ที่บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) ในเครือซิเมนต์ไทย

2545-2546 Facilitator ที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี Constructionism และนำมาปรับใช้  ที่บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) ในเครือซิเมนต์ไทย

2540-2545 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) ในเครือซิเมนต์ไทย ทำการ Implement ระบบ TQM, TPM, ISO 9002, ISO 14001 และ ISO 18000 เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ เครื่องจักรมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ประวัติการฝึกอบรม :

2559 – ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ และศิลป์การเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

2558 – เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2557 – Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono)

– Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

– การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ,

2554 – CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand”

– Lean Production System at AOTS (Japan)

2553 – Shindan (Diagnosis method for define opportunity for improvement)

2551 – Train the Trainer : Total Quality Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s